Odobreni projekti
Lista odobrenih projekata u 2005. godini:

ref. broj naziv organizacije naziv
projekta
opština ciljna
grupa
kratak opis detalji
165 CSR Valjevo "Dajmo živo(s)t godinama" Valjevo Udruženje penzionera opštine Valjevo Smanjenje ugroženosti, društvene isključenosti i siromaštva starih ljudi kroz obezbeđenje dostupnosti usluga pomoći i nege u kući kroz: aktivnosti mobilnih timova; Organizovanje službe nege i pomoći u kući i Informisanje javnosti i medijsku prezentaciju projekta.
8 CSR Požega "Dnevni centar za decu" Požega CK Požega Organizovanje Dnevnog centra (Opremanje prostora, individualni i grupni rad sa decom, edukativni rad sa roditeljima i decom, uključivanje u vršnjačke grupe)
73 CSR Petrovac i Žagubica "Dobar dan" - pomoć u kući Petrovac na Mlavi Udruženje za razvoj opštine Petrovac, uz neformalno partnerstvo sa Crveni krstom Petrovac i Udruženjem penzionera Petrovac Angažovanje nezaposlenih žena radi pružanja pomoći u kući, edukacija za obavljanje posla gerontodomaćica, terneski rad i rad stručnog tima
54 EBCO Balkan, Beograd "Evropski model civilne službe u centrima za socijalni rad" Beograd GCSR Beograd Razvoj novih modela rada civilne službe. Seminari za osobe iz CSR koje su zadužene za administraciju civilne službe, motivacionice radionice za prigovarace savesti,direktan rad prigovaraca savesti sa korisnicima, trening za trenere, promotivne aktivnosti, sastanci sa predstavnicima ministarstava.
124 Udruženje izbleglica iz BiH i Hrvatske "Veza", Kuršumlija "Jednake mogućnosti" Kuršumlija CSR Kuršumlija, NVO "Kolo srpskih sestara" - Kuršumlija, NVO "Udruženje građana za civilno društvo i demokratiju "Pružena ruka" - Kuršumlija Projekat pruža podršk korisnicima kroz organizaciju rekreativno sportskih aktivnosti, psihološko socijalnih radionica, psihosocijalnu podršku (roditeljske sastanke, posete i kontakte sa školama) i edukaciju (školu engleskog, racunara i internet klub). Planira se i realizacija škole folklora i plesa.Projektu prethodi opremanje i prilagodavanje prostora
51 Dom za lica LOMR "Otthon", Stara Moravica "Kratkotrajni smeštaj - pomoć porodici" Bačka Topola NVO "Bethešda", Bačka Topola Predvidena rekonstrukcija dela objekta u vrednosti od 2.330.938,00 dinara. Formiranje odelenja za kratkotrajni smeštaj MNRL (izgradnja objekta, smeštaj korisnika, radionice) pomoć u kući MNRL i obuka volontera.
50 CK Rekovac "Mala pomoć - trostruki efekat" Rekovac CSR Rekovac i SO Rekovac Predvidena nabavka rezervnih delova i mehanizacije u vrednosti 1.920.000 dinara. Spajanje samačkih staračkih domaćinstava koje poseduju imanja koja ne mogu samostalno da obradjuju i zainteresovanih lica koja su materijalno neobezbedjena ili izbegla i raseljena, kućne posete, kupovina potrebne mehanizacije, promocija socijalnog preduzetništva
20 CSR "Solidarnost", Pančevo "Ne odustaj III" Pančevo UG Korak - Pančevo Prekvalifikacija žena žrtava nasilja (frizerski kurs, trening o započinjanju vlastitog posla, radno kreativne radionice, prodajne izložbe, pomoć u u učenju deci, predavanja za roditelje.
142 GC Bačka Palanka "Neka i starost dobije osmeh" Bačka Palanka Opštinsko udruzenje penzionera Bačka Palanka Pomoc starim i nemoćnim osobama i njihovim porodicama kroz otvaranje Kluba starih, u kome bi se sprovodila predavanja, konsultacije i pružale zdravstvene usluge, organizovale radno okupacione aktivnosti i izložbe. Planirane su literalna sekcija, radionice ručnih radova, sportska sekcija, cajanke, prela, filmska popodna isl. Stručni tim organizovace kućne posete, individualni rad na terenu, pružati pravne usluge i organizovati pomoću kući (nabavku namirnica, spremanje i nošenje hrane, servisne usluge.
177 CSR Novi Sad "Prevencija nasilja u socijalnoj zajednici" Novi Sad SOS telefon za zene i decu zrtve nasilja Novi Sad, Institut za Psihijatriju, Klinički centar Novi Sad, Sekretarijat za unutrašnje poslove grada Novog Sada Prevencija nasilja u porodici kroz aktiviranje i rad Tima za socijalnu interevenciju CSR-a, što ukljucuje kreiranje programa evidencije o partnerskom nasilju, kreiranje zajedničkog informatora svih partnerskih organizacija, kreiranje okvira socijalne intervencije i obuku Tima za socijalnu interevenciju centra za socijalni rad. Planirana je i senzitizacija policajaca u stanicama policije. Paralelno, planiran je savetodavno terapijski rad u Savetovalištu za brak i porodicu, aktivnosti SOS telefona i medijska kampanja.
172 CSR Kruševac "Putokaz" Kruševac Dom za decu "Jefimija" Kruševac, Edukativni Centar Kruševac Projekat pruža podršku deci i mladima iz srodničkih hraniteljskih porodica, nesrodničkim hraniteljicama i usvojiteljskim parovima. Bavi se osposobljavanjem dece u zaštiti za samostalan život, podizanjem kvaliteta usvojenja i poboljšanjem uslova za zastupanje i zaštitu interesa hranitelja. Planirane aktivnosti ukljucuju izradu individualnog plana za dec, realizaciju programa pripreme za osamostaljivanje (edukativne radionice, praktična obuka i vršnjačka edukacija), obuku u frizerskom salonu. Planirano je formiranje udruženja hranitelja i realizacija pripreme za usvojitelje (grupni rad, upoznavanje sa porodičnim zakonom). Projekat je pracen saradnjom sa OLS i medijskom kampanjom.
350 P.U. "Habiba Stočević", Tutin "Putujući vrtić" Tutin Centar za socijalni rad Tutin, Opštinsko udruženje za pomoć deci i osobama sa posebnim potrebama, Organizacija putujuceg vrtića kao oblik pomoći deci sa posebnim potrebama i drugoj deci koja nisu u mogućnosti da zbog svog materijalnog i zdravstvenog stanja i udaljenosti koriste organizovane oblike vaspitanja i obrazovanja
78 Centar za edukaciju, komunikaciju i istraživanje "Alternativni krug", Kragujevac "Sigurna kuca" - utocište za žrtve porodičnog nasilja Kragujevac CSR Kragujevac Projektom je planirano otvaranje i rad Sigurne kuce za žrtve zlostavljanja. Planira se opremanje objekta, angažovanje domaćice, otvaranje otvorene telefonske linije. Planira se formiranje tima za psihosocijalnu podršku, edukacija osoblja i informisanje i senzibilacija javnosti, kroz tribine, brošure i konferencije. Direktan rad sa žrtvama obavlja se individualno i u grupi.
148 CSR Negotin "Za lepšu i sigurniju starost" Negotin Organizacija penzionera opštine negotin,Opština Negotin Pomoc starim licima putem organizovanja službe Pomoc i nega u kući.
216 Studentski informativno - izdavački centar Novi Sad Akcija za profesionalnu orijentaciju dece "Oprobaj se pa odluči" Novi Sad Ustanova za smeštaj korisnika SOS Decje selo "Dr Milorad Pavlovic" Sremska Kamenica i CSR Novi Sad Projekat daje podršku deci bez roditeljskog staranja i deci iz bioloških porodica u smislu spoznaje mogućnosti izbora profesije i formira mrežu za podršku i aktivno ucešce u socijalizaciji kroz upoznavanje i kontakt sa ljudima koji su držali radionice, predavanja, a samimi tim i preduslov za ulazak u institucije i preduzeca u kojima su ti ljudi zaposleni.Planiraju se : Edukativne i kreativne radionice sa korisnicima; programi Programi podizanja kulture življenja i socijalnog uključivanja; Izrada stručnih publikaxcija i informisanje javnosti.
109 GCSR Savetovalište za brak i porodicu, Beograd Centar za medijaciju - edukacija i implementacija Beograd NVO "MOST" Beograd i Fakultet političkih nauka Beograd Osnivanje Centra za medijaciju za pružanje usluga medijacije i stvaranje nastavne baze za praksu specijalizanata, kroz razradu usluga medijacije, primenu medijacije, organizovanje i izvodenje supervizijske podrške za medijatore. Paralelno, FPN ce osnovati specijalističke studije iz medijacije, a u centru za medijaciju bice organizovan edukativni program i praksa specijalizanata i završnog specijalističkog rada. Projekat ce biti pracen medijskom kampanjom.
26 Društvo za pomoć osobama sa L. Daun sindromom, Beograd Deinstitucio - nalizacija osoba sa mentalnom retardacijom i smeštaj u stambenu zajednicu uz podršku Beograd Zavod za decu i omladinu ometenu u razvoju Sremčica Samostalno stanovanje i stanovanje uz podršku - (samostalan život 13 osoba sa mentalnom retardacijom u prirodnoj sredini - u sopstvenom stanu...)
99 GCSR Beograd Detetov krug Beograd NVO "Familia" Beograd, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine - Beograd Projekat pruža podršku deci bez roditeljskog staranja smeštenoj u hraniteljske porodice, kroz primenu modela "dete u centru" i razvoj saradnje izmedju partnera. Planira se razvoj nove prakse uz odredivanje zastupnika za dete i za roditelja koji nema kapaciteta da ucestvuje u procesu, izradu instrumenata -protokola planiranja zaštite,i razvoj službe terenske podrške i rad klubova mladih. Planiranje zaštite predvideno je u porodičnoj grupi i uz ucešce svih zainteresovanih aktera. Predvidene su i šestomesečne revizije planova zaštite, posete i kontakti sa školama, podrška prirodnoj porodici kroz terenske posete i telefonski kontakt, profesionalna podrška hraniteljskoj porodici, razvoj klubova hranitelja, realizacija programa psihosocijalne podrške mladima na hraniteljstvu i supervizija.
219 KEC MNRO Beograd Dnevni centar za odrasle mentalno nedovoljno razvijene osobe Beograd Gradski CSR Odelenje Zvezdara, neformalno sa MZ Starina Novak Palilula, McDonaldsom i roditeljem -donatorom. Radno angažovanje korisnika u restoranu McDonalds, radno angažovanje na poslovima domaćinstva u dnevnom centru, radno angažovanje na maloj ekonomiji, kreativno-edukativne radionice, život i rad u maloj kućnoj zajednici, organizovanje pomoći starim licima, angažovanje sa vršnjacima iz Društva za pomoć MNRO opštine Vracar, psihološke i psihoterapijske radionice, hidroterapija i obuka u plivanju, situacioni saobracajni trening, sticanje socijalnih navika i veština
68 Dom za odrasla invalidna lica Zemun Dnevni centar za podršku i edukaciju Beograd Udruženje stanara Doma Edukativni i okupacioni programi, individualna podrška i grupni rad odraslim osobama sa telesnim invaliditetom koje žive u porodicama
263 Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine Domski parlament Beograd Centar za prava deteta Seminar za vaspitace, grupni sastanci sa decom i mladima, sastanci dece uz podršku vaspitaca, diskusije dece sa odraslima, samoinicijativne akcije dece i mladih, aktivnosti podrške radu vaspitaca, supervizija vaspitaca
263 Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine Domski parlament Beograd Centar za prava deteta Seminar za vaspitace, grupni sastanci sa decom i mladima, sastanci dece uz podršku vaspitaca, diskusije dece sa odraslima, samoinicijativne akcije dece i mladih, aktivnosti podrške radu vaspitaca, supervizija vaspitaca
28 CARITAS Novi Sad Eksperimentalna profesionalno - volonterska podrška starim osobama na terenu Novi Sad CSR Novi Sad Program kućne nege i pomoć u kući
241 Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci "FAMILIA", Beograd Hraniteljstvo za decu sa posebnim potrebama - I ja sam dete Beograd Gradski centra za socijalni rad Beograd, Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd Stvaranje uslova i kapaciteta za uspostavljanje i praksu specijalizovanog hraniteljstva putem senzitivizacije hranitelja i stručnjaka, pravljenja modela podrške hraniteljima za decu sa posebnim potrebama, podizanja kompetencija svih aktera i definisanje postupaka, uloga i zadataka svih uključenih aktera.
35 CSR Gornji Milanovac Integracija Roma u socijalnu sredinu Gornji Milanovac CK Gornji Milanovac, Udruženje Roma Gornji Milanovac Projekat radi na podršci romskim porodicama kroz aktivnosti kojima je cilja sticanje higijenskih navika, sticanje znanja iz oblasti zdravlja, usvajanje društveno prihvatljivih oblika ponašanja, jacanje svesti o znacaju obrazovanja, povecanje radne angažovanosti roditelja, upoznavanje profesionalaca sa porodičnim prilikama i planiranje slobodnog vremena
77 CSR Vrnjačka Banja Integralna zaštita starih u Vrnjačkoj Banji - Da starima bude bolje Vrnjačka Banja Caritas Srbije i Crne Gore, Beograd Projekat pruža pomoć starima kroz angažovanje gerontodomaćica i volontera, rad mobilnih timova i klupske aktivnosti. Planirane su aktivnosti vezane za uspostavljanje medjugeneracijske saradnje, edukacija volontera i realizacija programa servisnih usluga, kroz saradnju sa mesnim zajednicama.
217 CSR Priboj Iz sigurne kuce, sigurnim korakom do hranitelja Priboj Kolo srpskih sestara i Merhamet Sandžak (neformalno sa lokalnom samoupravom, sistemom zdravstvene zaštite, sistem zdravstvene zaštite, mediji, obrazovanje, predškolske ustanove, policija, pravosuđe, kultura, sistem zapošljavanja Smeštaj žrtava u Sigurnu kucu i razvijanje hraniteljstva za žrtve zlostavljanja, rad sa žrtvama i sa nenasilnim roditeljima, priprema za sudski postupak i podnošenje krivične prijave, osnaživanje roditeljskih kompetencija, rad sa zlostavljacima, priprema za boravak u prirodnoj porodici, smeštaj u hraniteljske porodice, pracenje hraniteljske zaštite
80 Dom za decu i omladinu "Duško Radovic", Niš Korak do samostalnosti Niš Udruženje žena "Kruna" i Nacionalna služba zapošljavanja, filijala Niš Program osposobljavanja korisnika za samostalan život (polivalentan rad vaspitaca, radionice socijalnih veština, kulinarske radionice, radionice sa mladima), otvoreni susreti sa okolinom (posete i druženja), psihosocijalna podrška i osnaživanje korisnika (savetodavni rad, psihološke radionice, informisanje o institucijama), zastupanje i podrška u rešavanju materijalnog statusa, privemeno socijalno stanovanje nakon zapošljenja.
221 CSR Vršac MATICA Vršac Udruženje pčelara Matica (neformalno sa Skupštinom opštine Vršac) Obuka porodica za bavljenje pčelarstvom, izrada programa rada, postavljanje pcelinjaka, proizvodnja i plasman meda, osnivanje Razvojnog fonda opštine Vršac
174 CSR Knjaževac Omladinski klub - "Otvorena vrata" Knjaževac Opstinska organizacija Crvenog krsta Knjaževac Projekat pruža podršku deci i omladini sa problemima u ponašanju, i iz porodica sa rizikom, kroz aktiviranje i rad Omladinskog kluba, u kome ce se organizovati obuka za rad na racunarima, informativno edukativne radionice, volonterski rad i razvojno edukativne radionice.
87 Ruralno ekološko poljoprivredna asocijacija REPA, Aranđelovac Organska poljoprivreda - Šansa za ugroženo seosko stanovništvo Aranđelovac CSR Aranđelovac, SO Aranđelovac Revitalizacija seoske sredine, kroz obuku žena i mladih na teme organske proizvodnje, zadrugarstva i marketinga i nabavku alata i repromaterijala potrebnog za proizvodnju; proizvodnja i prodaja organskih proizvoda, posete drugim proizvođačima i stalna razmena iskustava. Projektom je predvidena i distribucija proizvoda, obezbedivanje tezgi, a CSR je ukjucen u selekciju i pracenje korisnika.
147 Zavod za vaspitanje dece i omladine, Beograd PIT za žensku decu i omladinu Beograd Udruženje građana Biblijska liga Osposobljavanje i podizanje opštih kapaciteta ženske dece i omladine za reintegraciju u stimulativnije životne okvire-porodica,hraniteljska porodica,srodnička,dom za decu bez roditeljskog staranja i zašticeno stanovanje putem primene Programa intenzivnog tretmana (PIT)
332 Razvojni centar "Rom", Obrenovac Planiranje porodice kod Roma Obrenovac Osnovna Škola "Ljubomir Acimovic", Obrenovac i Gradski centar za socijalni rad u Beogradu - Odeljenje u Obrenovcu Poboljšanje položaja mladih Roma i podrška njihovoj socijalizaciji i integraciji putem edukacija o psihopedagoskim i socijalnim potrebama, socijalnim veštinama, zaravstvenoj zaštiti, upoznavanje sa pravima iz oblasti socijalne i pravne zaštite.  
106 Demokratsko udruženje Roma, Beograd Podrška hraniteljstvu romske dece Beograd GCSR Beogradu Razvoj hraniteljstva za romsku decu, uz pridobijanje hranitelja romske nacionalnosti, regrutovanje asistenata u hraniteljstvu romske nacionalnostii osnovni trening u socijalnom radu i pristup deci i porodici za asistente, i trening o hraniteljstvu, kampanja za hraniteljstvo za romsku decu, regrutacija romskih hranitelja, trening i priprema hranitelja, identifikacija romske dece kojoj je potreban hraniteljski smeštaj, smeštanje u hraniteljske porodice i kontinuirana profesionalna supervizija. Projekat takode predvida program senzitizacije u radu sa romskom populacijom.  
115 Srpski demokratski forum, Beograd Pravna zaštita izbeglica i raseljenih lica korisnika usluga Gerontološkog centra Beograd Beograd GC Beograd Pomoc starim izbeglim i raseljenim licima na smeštaju u GC. Pravna podrška i posredovanje kod institucije u zemlji porekla. Organizacija obilaska zavicaja i zastupanje pred sudovima u zemlji porekla.
82 Dom za decu i omladinu "Duško Radovic", Niš Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja Niš SOS za žene i decu žrtve nasilja, Niš Smanjenje nasilja u porodici kroz adaptaciju i opremanje prostora za rad Prihvatne stanice, zapošljavanje osoblja i direktan rad na prihvatu i smeštaju, pružanje zdravtstvene i pravne pomoći, pružanje psihosocijalne podrške i zastupanje i pedagoški rad sa decom.
342 Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci "FAMILIA", Beograd Program podrške usvojiteljskim porodicama Beograd GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - BEOGRAD Adekvatno zadovoljavanje potreba dece zašticene institutom usvojenja putem razvijanja nove usluge – programa podrške za usvojitelje. Postiže se kroz Direktivni rad-grupe podrške za usvojitelje (tematski i suportativni sastanci, i radionice), Izradu programa podrške za usvojitelje i izradu priručnika.  
131 UG "Sigma plus", Niš Projekat diverzionih šema Niš CSR Niš Projekat se bavi maloletnim prestupnicima i njihovim žrtvama kroz posredovanje izmedu žrtve i pocinioca (medijacija, vršnjačka medijacija), edukaciju edukatora i medijatora, rad radne grupe za mlade, radne grupe za ucestvovanje u društvenoj zajednici, radne grupe za promociju restorativnog pravosudja, uključivanje volontera, razmenu iskustava i informativne aktivnosti.
337 CSR Vrbas Pružimo ruke - otvorima srce Vrbas Društvo za pomoć MNRO opštine Vrbas, Udruženje građana - humanitarna grupa "Osmeh" clanovi Kluba penzionera se povezuju sa clanovima Društva MNROu cilju podrške deci i omladini sa problemima u razviju u vidu njihovog uključivanja u likovnu sekciju koju ce voditi clanovi Kluba. Plasman proizvoda nastalih u klubu na tržištu.
341 Dom za decu i omladinu "Kolevka", Subotica Prvi korak ka deinstitucio- nalizaciji Doma za decu i omladinu "Kolevka" - Odeljenje dnevnog boravka Subotica Crveni Krst Subotica Dnevni boravak nudi mogućnost zbrinjavanja dece sa posebnim potrebama uz zadovoljenje svih potreba, sprovodenje opservacije od strane odgovarajucih stručnjaka i rehabilitaciju.
61 CSR Leskovac Psihosocijalna podrška ženama i deci žrtvama nasilja u porodici i strategija preventivnog delovanja Leskovac NVO Caritas Leskovac i neformalno Ženski istraživački centar Niš Edukacija zaposlenih i rad sa žrtvama nasilja i nasilnicima, posebno targetiranje ruralnih podrucja i romskih naselja
297 GC Kruševac Radost trećeg doba Kruševac AGROMREŽA -"Klub žena Kruševac" Individualni socijalni rad sa korisnicima, ind. rad psihologa sa korisnicima, radionicarski rad; radno-okupacione aktivnosti - pletenje, šivenje, tkanje, književna i literarna sekcija, likovna sekcija; kulturno-zabavne aktivnosti - priredbe, izložbe, društvene igre; edukativne aktivnosti
39 CSR Zaječar Raskršće - Rano otkrivanje i reagovanje na zlostavljanje i zanemarivanje dece u porodici Zaječar NVO "Udruženje majki Zaječar" i Udruženje građana " Dobro drvo" Edukacija profesionalaca za rad sa žrtvama nasilja, formiranje mulitresorskog tima, TV spot, TV emisije, javne tribine, štampanje plakata
206 Ekumenska humanitarna organizacija Novi Sad Razvoj volonterske službe pri Sigurnoj kući Centra za socijalni rad Grada Novog Sada Novi Sad Centar za socijalni rad Grada Novog Sada Poboljšanje kvaliteta usluga za decu bez adekvatnog roditeljskog staranja u Sigurnoj kući nCentra za socijalni rad Grada Novog Sada uvodenjem volonterskog servisa, otvaranjem institucije za saradnju sa NVO i korišcenjem ljudskih resursa lokalne zajednice.
246 CSR "Sveti Sava" Niš Reaguj na pravi način Niš Savetovalište za brak i porododicu Gradskog centra za socijalni rad -Beograd, NVO "Hrast", Centar za socijalni rad VRANJE, Centar za socijalni rad KRUŠEVAC, Dom za decu i omladinu VRANJE Pomoc deci bez roditeljskog staranja, kroz formiranje multidisciplinarnog tima i aktiviranje grupe volontera, njihovu edukaciju i izvodenje programa radionica za decu smeštenu u Domu, direktan individualni i grupni rad sa korisnicima, srodnicima i okruženjem i superviziju.  
286 Prva osnovna škola Užice Škola bez nasilja Užice CSR Užice, NVO "Užički centar za prava deteta", OŠ "Stari grad" - Užice, OŠ "Nada Matic" - Užice, OŠ "Dušan Jerkovic" - Užice Formiranje grupa i izbor fokus odeljenja, edukacija nastavnika iz nenasilne komunikacije, radionice, roditeljski sastanci u fokus odeljenjima, sportske radionice, košarkaški kup, kreativne radionice, tribine o meduvršnjačkom nasilju, postavljanje sajta, zajednički performans na gradskom trgu, promocija
139 Centar za građansko delovanje Obrenovac Socio - terapijski klub za mlade Obrenovac GCSR Beograd - Odeljenje Obrenovac Aktiviranje i rad Kluba mladih za decu i omladinu u sukobu sa zakonom (ili u riziku). Planirane aktivnosti ukljucuju grupne diskusije, posete bioskopima, sportske aktivnosti itd. Planiran je rad sa roditeljima (organizovanje poseta porodicama i sastanci sa roditeljima), i rad sa CSR i školom na odabiru korisnika i pracenju napretka korisnika.
232 CSR Temerin Starimo sa osmehom Temerin NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR Stvaranje otvorenog oblika zaštite starih ljudi kroz razvoj servisa pomoći u kući, savetodavnog i terapijskog rada(grupnog i individualnog), usluge zdravstvenog pregleda i kontrole, distribucija materijalne pomoći, uvodenje dnevnih aktivnosti u zašticenim uslovima. Edukacija volontera. Medijske i promotivne aktivnosti.
113 NVO Svetionik, Loznica U susret potrebama starih Loznica CSR Loznica, CSR Mali Zvornik, CSR Krupanj, Zdravstveni centar "Dr Milenko Marin" Loznica - Patronažna služba, CK Loznica Projekat nudi podršku siromašnim samačnim domaćinstvima, starima smeštenim u Dom za stare u Krupnju i clanovima Kluba Udruženja penzionera, kroz organizovanje službe pomoći u kući, organizovanje poseta partonažne službe, održavanje radionica sa starima, organizovanje zabavnim aktivnosti, besplatne usluge frizera. Planira se obuka i direktni angažman negovateljica i srednjoškolaca volontera, kao i kupovina naocara, vune i drugih materijala potrebnih starima. Negovateljice ce se birati iz redova lica sa liste NSZ.
66 CSR Kraljevo Uvek porodica Kraljevo NVO Ženske inicijative Razvoj porodičnog zbrinjavanja odraslih i starih lica, promocija i informisanje, procena podobnosti i spajanje, formiranje kluba hranitelja odraslih i starih, terenski rad sa buducim korisicima
202 CSR za opštine Pirot, Dimitrovgrad i Babušnica Za humanije življenje starih Pirot, Dimitrovgrad i Babušnica Opstinska organizacija Crvenog krsta Pirot Poboljsanje kvaliteta zivota korisnika kroz pomoć i negu u kući putem uključivanja volontera i informisanja lokalne sredine o pravima i potreebama starih lica
5 CSR Kraljevo Zajedno kroz odrastanje Kraljevo SHU "Polet" - Kraljevo Podrška deci bez roditeljskog staranja, kroz razvoj Kluba dece bez roditelja (u kome se odvijaju radionice sa decom, radionice sa hraniteljima, osposobljavanje za samostalan život kroz rad ličnih savetnika, samostalno stanovanje i trening u životnim veštinama, organizovanje lokalne zajednice kroz Klub prijatelja dece, promotivne aktivnosti
Fond za socijalne inovacije, Terazije 41∕II, 11000 Beograd | tel∕ fax (011) 3241-463, 3343-272